Zásady ochranyosobních údajů

Online Refresh s. r. o.

Online Refresh s.r.o., jako správce osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících s tímto zpracováním.
Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") se rozumí:

Osobní údaje:
Jakékoli informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné žijící (fyzické) osobě (např. jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, IP adresa, IČO fyzické osoby atd.

Správce údajů:
Online Refresh s.r.o.
10938982
Sídlo: Praha 1, ul: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl C , vložka 351009

Subjekt údajů:
Správce údajů: Městský soud v Praze, se sídlem v Praze, Rybná 716/24, 110 00 Praha 1, IČO: 00249496: Fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

Obsah těchto zásad:
- Úvodní ustanovení
- Účel, ČAS a způsob použití osobních údajů
- Zapojení třetích stran do zpracování osobních údajů
- Práva subjektů údajů
- Zabezpečení a uchovávání osobních údajů
- Kontakt
- Závěrečná ustanovení            

Znění tohoto dokumentu může být kdykoli změněno a změny nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

Úvodní ustanovení:

Správce zpracovává osobní údaje poskytnuté Klientem výhradně za účelem plnění svých smluvních povinností vyplývajících ze smluvního vztahu s Klientem; konkrétně pro:

přijímání a zpracování Objednávek;
poskytování sjednaných Služeb;
vyúčtování plateb za poskytování sjednaných Služeb;
vzájemnou komunikaci mezi smluvními stranami.

Při zpracování osobních údajů Správce postupuje v souladu se všemi platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "Nařízení").
- zákon č. 110/2019 Sb, o zpracování osobních údajů;
- Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti;
- Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (v platném znění);
- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění;
- Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. účel, doba a způsob použití osobních údajů. Hlavním důvodem zpracování osobních údajů Klienta je pro Správce výhradně plnění smluvních povinností (vyplývajících ze smluvního závazku uzavřeného s Klientem), případné plnění právních povinností (zejm. archivace, účetní zákonné povinnosti; poskytování součinnosti správním orgánům, policii, soudům a pod.) nebo zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Zadavatele.

K tomuto zpracování osobních údajů Zadavatele Správce nepotřebuje výslovný souhlas Zadavatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Právo Zákazníka kdykoli odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů se tedy v tomto případě neuplatní.

Správce bude zpracovávat osobní údaje Zákazníka pouze po nezbytně nutnou dobu, tj. po dobu poskytování sjednané Služby, a poté výhradně po dobu vyžadovanou právními předpisy. Po skončení smluvního závazku bude s osobními údaji nakládáno v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 499/2004 Sb, o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů; a v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení. zapojení třetích osob do zpracování osobních údajů Správce nesdílí osobní údaje Klienta s třetími osobami za účelem přímého marketingu; ledaže by k tomu Klient sám dal předem výslovný souhlas.

Advokát je oprávněn předat osobní údaje Klienta svým subdodavatelům, kteří se podílejí na zajištění řádného poskytování sjednaného.

Služba:
DORUČENÍ SMLOUVENÝCH SLUŽEB / ZAPLACENÍ PLATEB ZA SMLOUVENÉ SLUŽBY; nebo PROVOZOVÁNÍ SLUŽEB.
Advokát nepředává a nemá v úmyslu předávat osobní údaje Zákazníka do třetí země (země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektů osobních údajů. Všem subjektům osobních údajů jsou zaručena následující práva (dle Nařízení):

- Právo na přístup k osobním údajům;
- Právo na opravu osobních údajů;
- Právo na výmaz osobních údajů;
- Právo na omezení zpracování údajů;
- Právo na přenositelnost údajů;
- Právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu;
- Právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Právo na přístup:

Právo získat informace o zpracování vašich osobních údajů (kde se osobní údaje nacházejí, jak byly získány, jak dlouho je zpracováváme atd.) Veškeré informace jsou poskytovány bezplatně, pokud nejsou žádosti zjevně neopodstatněné, nepřiměřené nebo se neopakují. Správce údajů může požadovat, aby subjekt údajů poskytl další informace k ověření své totožnosti.

Právo na opravu:
Právo požadovat opravu nepřesných nebo nesprávných údajů nebo doplnění neúplných údajů.

Právo na výmaz:
Právo subjektu údajů požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro stanovené účely; pokud již neexistuje právní základ pro jejich zpracování a byl odvolán případný souhlas; pokud byly vzneseny námitky proti zpracování osobních údajů; nebo pokud jsou údaje zpracovávány protiprávně.

Právo na omezení:
Právo omezit zpracování osobních údajů, pokud jsou splněny podmínky stanovené v Nařízení a také pokud neexistuje přímý důvod pro výmaz osobních údajů.

Právo na přenositelnost:
Právo získat osobní údaje poskytnuté správci v běžně používaném a strojově čitelném formátu a také právo předat tyto osobní údaje jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě.

Právo vznést námitku:
Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo vznést námitku proti samotnému zpracování.

Právo podat stížnost:
U správce nebo u dozorového úřadu - v případě osobních údajů:

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
(sídlí na adrese Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice; www.uoou.cz.)

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Správce dodržuje veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení zpracování osobních údajů Klienta v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

Správce uchovává osobní údaje pouze po nezbytně nutnou dobu a výhradně pro uvedené účely. kontakt. Kontakt pro řešení problematiky osobních údajů:
(nejedná se o pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 a násl. nařízení GDPR):

E-mail: intergrafu@gmail.com
K řešení sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi subjektem údajů (klientem) a správcem údajů (agenturou) jsou příslušné české soudy.

Tyto vop byly schváleny společností Online Refresh s.r.o. & jsou účinné od 16.02.2022.