Obchodní podmínky

Online Refresh s.r.o.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") byly zpracovány a vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "občanský zákoník"), pro obchodní společnostOnline Refresh s.r.o. Vymezení základních pojmů:

Agentura - Agenturou se rozumí obchodní společnost:

Online Refresh s.r.o.IČO: 10938982, Sídlo: Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 351009EMAIL: intergrafu@gmail.com, www.integrafu.cz

Služby - Agentura poskytuje Klientovi následující Služby:

Správa sociálních sítí;
Vytvoření a správa webových stránek a e-shopu;
Branding;
Copywriting a SEO;
Grafický design;
Copywriting;
Grafický design;
Fotografie;
E-mail marketing;
Strategický marketing;
Influencer marketing;
PPC marketing
Marketing sociálních médií
SEO - optimalizace pro vyhledávače
Partnerský marketing
Obsahový marketing
Analýza a reporting
Design webových stránek
Tvorba webových stránek

Agentura poskytuje i další Služby, které jsou s Klientem individuálně sjednány.

Smluvní strany - Smluvními stranami jsou agentura a zadavatel. Zadavatel - Zadavatelem se rozumí jakákoli právnická nebo fyzická osoba způsobilá k právním úkonům, která v souladu s těmito VOP požádá o některou ze služeb agentury na základě písemné potvrzené objednávky a zaplacené zálohy.

1. Tyto VOP upravují smluvní vztahy vzniklé mezi agenturou a klientem při poskytování sjednaných služeb. Ujednání odchylná od těchto VOP musí být písemně potvrzena oběma stranami.

1. 1. Ujednání odchylná od těchto VOP musí být písemně potvrzena oběma stranami. Právní vztahy mezi Agenturou a Klientem se řídí těmito VOP, Zásadami ochrany osobních údajů Společnosti , které jsou pro obě strany závazné a tvoří nedílnou součást smluvního vztahu mezi nimi, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a všemi souvisejícími platnými právními předpisy.Objednávání a zadávání služeb

2. Zákazník objednává zamýšlené Služby u Agentury na základě závazné písemné objednávky, která musí obsahovat identifikační údaje Zákazníka, kontaktní osobu, telefonní číslo, e-mail, specifikaci požadovaných Služeb, rozsah, požadovaný termín plnění, jakož i veškeré další skutečnosti a informace, které mohou být relevantní pro přijetí objednávky Agenturou (dále jen "Objednávka").

2. 1. Objednávka je závazná pro všechny Zákazníky, kteří se na ni písemně přihlásí. Zákazník odpovídá za pravdivost, úplnost a správnost údajů, které uvedl v Objednávce a/nebo v souvislosti s poskytováním Služeb, a nese veškeré právní důsledky, jakož i povinnost nahradit škodu, pokud se údaje poskytnuté Zákazníkem ukáží jako neúplné, nesprávné nebo nepravdivé. Objednatel není oprávněn požadovat po Agentuře jakékoli plnění, nároky nebo náhradu škody z důvodu nepravdivých, neúplných nebo nesprávných informací poskytnutých Objednatelem.

2. 2. Objednávka se stává závaznou jejím písemným přijetím Agenturou a uhrazením zálohové (proforma) faktury dle dohody, a to ve prospěch účtu Agentury č. 2101999967/2010, vedeného u Fio banky (dále jen "účet Agentury"). Teprve zaplacením zálohové faktury zadavatelem a připsáním celé částky zálohové faktury na účet Agentury vzniká smluvní závazek mezi Agenturou a zadavatelem.

2. 3. Zálohová faktura (zálohová faktura) je splatná v plné výši. Agentura není povinna akceptovat objednávku zadavatele.
podklady pro poskytování služeb a součinnost zadavatele

2. 4. Agentura je povinna poskytnout zadavateli součinnost při realizaci zakázky. 4. Agentura je povinna poskytovat Služby pro Klienta ve sjednaném rozsahu, postupovat při poskytování Služeb s odbornou péčí a v souladu s platnými právními předpisy a zájmy Klienta.

2. 5. Agentura je povinna poskytovat Služby pro Klienta v dohodnutém rozsahu. Veškeré podklady a materiály potřebné pro poskytování Služeb Agentury je Objednatel povinen předat Agentuře nejpozději 14 pracovních dnů přede dnem zahájení poskytování Služeb.

2. 6. Po dobu od vzniku smluvního závazku mezi Agenturou a Objednatelem do ukončení poskytování Služeb Agentury je Objednatel povinen poskytnout Agentuře veškerou součinnost potřebnou k řádnému poskytování sjednaných Služeb, a to vždy bez zbytečného odkladu.

2.7. Objednatel je povinen poskytnout Agentuře veškerou součinnost potřebnou k řádnému poskytování Služeb Agentury, a to vždy bez zbytečného odkladu. 2.8. Objednatel je povinen poskytnout Agentuře veškerou součinnost potřebnou k poskytování Služeb Agentury. Agentura si vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit poskytování sjednaných Služeb v případě, že:
- Dodávky nesplňují požadavky Agentury, nejsou v souladu s těmito VOP nebo jsou v jakémkoli rozporu s platnými právními předpisy.
- Podklady nebyly Agentuře doručeny Zadavatelem 14 pracovních dnů před datem zahájení poskytování Služeb.
- Požadavky Zadavatele jsou v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožují veřejný pořádek.
- Požadovaná Služba neodpovídá kvalitou, formou nebo obsahem standardům nebo oprávněným zájmům Agentury.
- Zadavatel je v prodlení s úhradou ceny za Služby poskytnuté Agentuře.
- Zadavatel odpovídá za to, že poskytnuté materiály žádným způsobem neporušují práva duševního vlastnictví (zejména autorská práva) třetích osob, osobnostní, majetková nebo jiná práva třetích osob a nejedná se o materiály, jejichž zveřejněním nebo šířením by byl porušen jakýkoli zákon. Agentura nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah vytvořených materiálů. Agentura neodpovídá za opomenutí nebo chyby, které zadavatel v předložených materiálech zanechal. Pokud zadavatel poruší povinnost podle tohoto odstavce, nese výhradní odpovědnost vůči třetím osobám za případnou majetkovou či nemajetkovou újmu nebo jinak škodlivé následky. Zadavatel odpovídá stejnou měrou za jakoukoli majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou Agentuře, včetně ušlého zisku

Objednávání a zadávání služeb

3. Agentura si vyhrazuje právo nezahájit poskytování Služeb před zaplacením 100 % zálohy.

3. 1. Agentura si vyhrazuje právo nedodat Zákazníkovi Služby před zaplacením 100 % sjednané ceny.

3. 2. Agentura je oprávněna využít při poskytování sjednaných Služeb třetí osoby (subdodavatele).

3. 3. Agentura je oprávněna postupovat při poskytování Služeb bez pokynů Zadavatele. Agentura je však oprávněna si pokyny zadavatele kdykoli vyžádat. Do doby poskytnutí pokynů je Agentura v takovém případě oprávněna poskytování Služeb pozastavit. Odpovědnost Agentury za majetkovou či nemajetkovou újmu Objednatele je vyloučena, pokud Agentura postupovala v souladu s pokyny Objednatele.

3. 4. Pokud mají být při poskytování Služeb použity dokumenty předané Objednatelem, které jsou chráněny autorským právem nebo jiným způsobem chráněny autorským právem, Objednatel prohlašuje, že je plně oprávněn takové dokumenty použít, a to zejména ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "autorský zákon"), že tyto dokumenty neporušují práva třetích osob ani do nich nezasahují a nejsou v rozporu s právními předpisy. Pokud se toto prohlášení ukáže jako nesprávné nebo neúplné, zadavatel nahradí agentuře škodu, která jí může vzniknout v důsledku porušení autorského zákona nebo jiných právních předpisů v důsledku zásahu do práv autora. Pokud třetí osoby vznesou vůči agentuře jakékoli nároky v souvislosti s porušením jejich autorských práv nebo zásahem do autorských práv, je zadavatel povinen je uhradit.

3. 5. Zadavatel je povinen uhradit veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s porušením autorských práv. Veškerá autorská práva k dílům vytvořeným při poskytování sjednaných služeb, která mají povahu autorského díla, náleží agentuře a podléhají režimu autorského zákona (dále jen "autorské dílo"). Zadavatel je oprávněn užívat předmět autorského díla Agentury pouze v souladu s příslušnými ustanoveními autorského zákona a užívat autorské dílo pouze k účelu vyplývajícímu ze sjednaného smluvního závazku. Agentura uděluje zadavateli nevýhradní a nepřenosnou licenci k užití Autorských děl výhradně pro účely zadavatele. Není-li cena licence uvedena v objednávce nebo faktuře samostatně, je zahrnuta v ceně za poskytnutí sjednaných služeb.

3. 6. Licence se poskytuje na základě smlouvy o dílo. Veškeré know-how, výrobní postupy nebo grafické prvky vytvořené v rámci autorského díla jsou chráněny autorským právem Agentury.

3. 7. V případě, že se jedná o autorské dílo, je nutné, aby se na něj vztahovala autorská práva. Klient souhlasí se zveřejněním názvu společnosti, loga, ukázky výstupů Agentury nebo URL adresy v referencích Agentury. Pokud Klient písemně požádá o vyřazení z referencí ze závažných důvodů, Agentura tak učiní.

3. 8. Agentura je povinna zajistit, aby se reference o Klientovi nezveřejňovaly. Není-li výslovně dohodnuto jinak, bude Agentura poskytovat služby výhradně Klientovi. Agentura neodpovídá za případné škody způsobené třetím osobám. Pokud budou vůči Agentuře v souvislosti s poskytováním Služeb vzneseny jakékoli nároky ze strany třetích osob, nahradí Zákazník Agentuře veškeré škody a jiné ztráty, které Agentuře v souvislosti s takovými nároky vzniknou.

Dodací podmínky

4. Pokud je výsledkem plnění sjednaného mezi smluvními stranami svou povahou služba, je závazek agentury splněn poskytnutím služby.

4. 1. Dodání služby Je-li výsledkem sjednaného plnění mezi smluvními stranami svou povahou Dílo, je Dílo dodáno způsobem dohodnutým mezi smluvními stranami. Není-li způsob dodání sjednán nebo určen, je dodání Díla provedeno zasláním Díla elektronickou poštou na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou v Objednávce nebo nahráním na internetový server, z něhož si bude moci objednatel příslušné dílo stáhnout.

CENA ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

5. Cena za služby poskytované Agenturou je vždy stanovena individuálně mezi Klientem a Agenturou na základě předchozí vzájemné dohody, a to jako paušální částka za kompletní projekt (balíček) poskytovaných služeb. Ceny jsou vždy uváděny bez daně z přidané hodnoty "DPH".

5. 1. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Změna sjednané ceny je možná pouze na základě písemné dohody obou stran.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

6. Klient je povinen zaplatit zálohu podle dohody za poskytování smluvních služeb agentury. Tato částka musí být připsána na účet Agentury nejpozději 14 pracovních dnů před zahájením poskytování Služeb. Nebude-li záloha připsána na účet Agentury řádně a včas, není Agentura povinna Službu poskytnout.6. 1. Cenu za sjednané poskytování Služeb Agentury, stanovenou v souladu s ustanovením čl.

6.1 VOP, vyúčtuje Agentura Zákazníkovi řádným daňovým dokladem (dále jen "faktura"). Agentura je oprávněna vystavit fakturu Zákazníkovi po řádném poskytnutí sjednaných Služeb, a to nejdříve v den sjednaný v Objednávce jako den dodání Služeb. Není-li uvedeno jinak, je cena splatná 14 dnů ode dne vystavení faktury Agenturou. Dnem zaplacení ceny za Služby je den, kdy je příslušná částka připsána na účet Agentury.

6. 2. Cena za Služby je splatná v den, kdy je připsána na účet Agentury. V případě prodlení Klienta s úhradou ceny za služby Agentury je Agentura oprávněna účtovat Klientovi úrok z prodlení za každý den prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky. Tím není dotčeno právo Agentury na náhradu majetkové či nemajetkové újmy.

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

7. Agentura má právo odstoupit od smluvního vztahu se zadavatelem, pokud zadavatel opakovaně poruší své smluvní povinnosti vyplývající z těchto VOP nebo jiných předpisů vztahujících se k tomuto smluvnímu vztahu, nebo pokud je více než 14 kalendářních dnů v prodlení s plněním svých finančních závazků vůči agentuře, nebo pokud je více než 30 kalendářních dnů v prodlení s poskytováním součinnosti agentuře. Smluvní vztah zaniká dnem doručení odstoupení od smlouvy zadavateli.

7. 1. Smluvní vztah zaniká dnem doručení odstoupení od smlouvy zadavateli. Pokud se strany nedohodnou jinak, jsou agentura i zadavatel oprávněni smlouvu vypovědět, a to i bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí dva měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně.

7. 2. Výpověď nebo odstoupení od smlouvy musí mít formu doporučeného dopisu.

7. 3. Výpovědí nebo odstoupením od smlouvy ze strany agentury trvá povinnost zadavatele uhradit agentuře veškeré její závazky a dlužné částky. Pokud byla smlouva vypovězena zadavatelem nebo z důvodů na straně zadavatele a Agentura neměla nárok na úhradu ceny určitých služeb, je Agentura oprávněna požadovat rovněž úhradu nákladů vynaložených na poskytování nebo přípravu na poskytování těchto služeb.

7. 4. V případě, že Agentura odstoupí od smlouvy z důvodů na straně zadavatele nebo z důvodů na straně zadavatele, má právo požadovat úhradu nákladů vynaložených na poskytování nebo přípravu na poskytování těchto služeb. Smlouvu lze rovněž ukončit písemnou dohodou obou stran.

7. 5. Ukončení smluvního závazku mezi smluvními stranami nemá vliv na platnost těch ustanovení, která mají podle své povahy zavazovat smluvní strany i po ukončení závazku.

PRÁVO Z VADNÉHO PLNĚNÍ

8. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8. 1. Práva z vadného plnění Agentura odpovídá Objednateli za to, že Služby budou bezvadné, tj. zejména že budou mít vlastnosti, které byly sjednány, a že budou vhodné pro účel stanovený Agenturou.

8. 2. Za vadné plnění však nelze výslovně považovat estetickou stránku poskytovaných Služeb, pokud poskytované Služby odpovídají dodaným podkladům a výslovným a jasným požadavkům Objednatele.

8. 3. Objednatel nemá právo z vadného plnění, pokud předem věděl, že Služby mají vady, nebo pokud vadu sám způsobil.

8. 4. Agentura odpovídá za vady, které mají Služby v době jejich dodání Objednateli, a za vady, které se vyskytnou v záruční době.

8. 5. Agentura odpovídá za vady, které mají Služby v době jejich dodání Objednateli. V případě, že Služby mají vady, které představují podstatné porušení smluvní povinnosti, má Objednatel právo požadovat odstranění vady (opakovaným novým poskytnutím Služeb nebo dodáním jejich chybějících částí), právo požadovat přiměřenou slevu z ceny Služeb nebo právo odstoupit od Smlouvy. Pokud zadavatel neoznámí agentuře svou volbu včas, má zadavatel pouze práva jako v případě nepodstatného porušení Smlouvy. V případě, že Služby mají pouze vady představující nepodstatné porušení smluvní povinnosti, má Zadavatel právo požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny Služeb. Zadavatel nesmí bez souhlasu Agentury změnit zvolený právní řád, ledaže Agentura není schopna nebo ochotna vadu odstranit.

STÍŽNOSTI

9. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník v sídle agentury nebo na kontaktní e-mailové adrese agentury: info@integrafu.cz.

9. 1. Záruční doba na poskytované Služby se řídí platnými právními předpisy. Uplynutím kterékoli ze zákonných lhůt zaniká právo Zákazníka vytýkat vady Služeb.

9. 2. Zákazník je povinen při uplatnění reklamace uvést zejména následující údaje: jméno Zákazníka, název reklamované Služby, číslo Objednávky, sjednaný termín poskytnutí Služby, podrobný popis reklamované vady.

9. 3. Zákazník je povinen oznámit Agentuře volbu práv z vad Služby současně s oznámením vady Služby nebo bez zbytečného odkladu poté.

9. 4. Agentura si vyhrazuje lhůtu 30 dnů na rozhodnutí o reklamaci.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10. Smluvní strany se zavazují chránit veškeré skutečnosti a informace týkající se druhé smluvní strany, které jim byly sděleny nebo které se jinak dozvěděly v průběhu spolupráce (dále jen "důvěrné informace"). Strany se zejména zavazují, že Důvěrné informace neprozradí ani neumožní jejich vyzrazení třetí osobě a že Důvěrné informace nepoužijí ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby jinak než v souvislosti s plněním svých smluvních závazků. To neplatí v případě zpřístupnění důvěrných informací v rozsahu nezbytném pro plnění povinnosti uložené zákonem nebo orgánem veřejné moci a v případech, kdy jsou důvěrné informace zpřístupněny v nezbytném rozsahu právním, daňovým a jiným odborným poradcům nebo subdodavatelům, je-li to nezbytné pro plnění smlouvy nebo ochranu zájmů smluvní strany.

10. 1. V případě, že jedno nebo více ustanovení těchto VOP bude považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, přičemž tato nezákonnost, neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít vliv na ostatní ustanovení těchto VOP, budou nahrazena platnými, vymahatelnými a zákonnými ustanoveními, která se nejvíce blíží záměru a účelu těchto VOP.

10. 2. V případě vzájemného doručování se smluvní strany dohodly, že doporučená zásilka zaslaná poštou druhé smluvní straně je v případě jejího nepřevzetí doručena pátým dnem následujícím po dni, kdy byla prokazatelně odeslána druhé smluvní straně.

10. 3. Písemnou komunikací se rozumí komunikace prostřednictvím pošty nebo e-mailu.10. 4. V souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona č. 110/2019 Sb, o zpracování osobních údajů, Zadavatel souhlasí s tím, aby Agentura ve smyslu ustanovení těchto právních předpisů zpracovávala v nezbytném rozsahu osobní údaje poskytnuté Zadavatelem za účelem evidence řádného plnění smluvních povinností, jakož i za účelem ochrany práv Zadavatele vyplývajících ze Smlouvy. Více informací o zpracování osobních údajů naleznete ZDE.

10. 4. Tyto VOP jsou nedílnou součástí potvrzené Objednávky a smluvního vztahu mezi Zadavatelem a Agenturou. V případě rozporu mezi obsahem potvrzené Objednávky a VOP má vždy přednost přijatá Objednávka. 10. Poskytovatel je oprávněn tyto VOP kdykoli změnit.

10. 5. Poskytovatel je povinen takovou změnu oznámit Poskytovateli nejpozději 15 dnů před datem její účinnosti. V takovém případě je Zadavatel oprávněn vypovědět smluvní závazek s 30 denní výpovědní lhůtou. Výpověď musí být agentuře doručena nejpozději v den předcházející dni účinnosti změny. Až do uplynutí výpovědní lhůty platí tyto VOP v původním znění.

10. 6. Výpovědní lhůta je zachována. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou vždy řešeny nejprve mezi zástupci smluvních stran za účelem jejich smírného vyřešení. Pokud se stranám nepodaří vyřešit spor smírnou cestou, jsou k projednání sporů z těchto VOP příslušné soudy České republiky.

Tyto VOP byly schváleny společností Online Refresh s.r.o. & jsou účinné od 16.02.2022.